English שלחו לחבר

תואר שלישי

להרשמה

מבנה הלימודים והדרישות לתואר השלישי

התלמיד יחוייב ב-6 ש"ש, בתכנית אשר תיקבע בהתייעצות עם ראש המחלקה.

חובה להשתתף בשיטות מחקר בין-תחומיות 2 ש"ש; ובקולקויום מחלקתי – 1 ש"ש.

החל מתש"ס מקיימת המחלקה "מסלול משולב לתואר שלישי", במסגרתו יוכלו תלמידים מצטיינים לסיים תואר שני ושלישי במהלך 4 שנים בלבד. לפרטים יש לפנות ליועץ במחלקה.

תכנון לימודים לתואר שלישי

 

עבודת שוות ערך

סטודנטים שסיימו תואר שני בלי תיזה והתקבלו לתואר שלישי מחויבים לעיתים בהשלמות של קורסים ובעבודה שוות ערך.
עבודה שוות ערך לתואר שני כשמה כן היא, עליה להיות בהיקף של עבודת גמר לתואר שני.
 היא תקרא ע"י שופטים כמקובל תתקיים לסטודנט בחינה עליה, כפי שמתקיים בהגשת תיזה בתואר שני .

 

  הנחיות להגשת הצעה לתכנית מחקר לתואר שלישי

   מצגת הנחיות להפקדה של עבודת הגמר בתואר שלישי:

  קובץ מידע על תוכניות הלימוד, תואר ראשון ותארים מתקדמים של המחלקה ללימודי ארץ ישראל      וארכיאולוגיה  

 

הנחיות להגשת עבודות דיסרטציות (תואר שלישי)

 

הנחיות לרישום לקורסים לתואר שלישי

 

           טופסי הנחיות להגשת דיסרטציה 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 07/08/2019