English שלחו לחבר

הספריה

שירותי ספריה באוניברסיטת בר-אילן ניתנים באמצעות מערכת ספריות, הכוללת את הספרייה המרכזית ע"ש וורצוויילר, ספריות פקולטטיביות, ספריותמחלקתיות וספריות מכוני מחקר. אוספי הספריות משקפים את הנושאים הנלמדיםוהנחקרים באוניברסיטה, ונכלל בהם אוסף עשיר במיוחד בתחום היהדות. כל הסטודנטים רשאים להשתמש בשירותי כל הספריות בקמפוס.

הקטלוג הממוחשב בספריות הקמפוס נקרא "ברקט". קטלוג זה הינו קטלוג מאוחד, ובו רשומים הספרים הנמצאים בכל אוספי האוניברסיטה לרבות הספרייה המרכזית, וכן כתבי-העת העבריים והלועזיים המצויים באוספי האוניברסיטה. מכיל את כל הספרים שנרכשו החל משנת 1983, וכן ספרים רביםמשנים קודמות. חומר שאינו מצוי בקטלוג הממוחשב, ניתן לאתור באמצעות קטלוג הכרטיסים הידני הנמצא בספרייה המרכזית.

באמצעות הקטלוג הממוחשב, שהינו חלק מהמערכת הארצית הבין-אוניברסיטאית "אלף", ניתן לערוך חיפוש באוספי כל הספריות, המכונים והמאגרים הקשורים ברשת זו.

תאריך עדכון אחרון : 13/05/2013