מסלול לימודים בשימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות- מסלול מחקרי או עיוני

הצטרפו לשומרים ולמשמרים את אתרי ארץ-ישראל. בואו לקדם את המודעות הציבורית  למורשת הארץ.

** לקובץ הסבר

ארץ ישראל נמצאת תחת תהליכי פיתוח אורבני ותיעוש בקצב מואץ, הגורמים לשינויים משמעותיים בנופי הארץ עד כדי העלמות של מכלולי נוף הקשורים למורשת של הארץ. הלימוד במחלקה מאפשר לקבל רקע היסטורי של מכלולים אלו כבסיס חשוב לתוכניות השימור השונות

 

תכנית לימודים חדשה לתואר שני משותפת לשתי מחלקות: המחלקה לגאוגרפיה וסביבה והמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס)

ראש התחום - פרופ' עירית עמית-כהן

לימודי המסלול שימור ופיתוח נוף ונכסי מורשת לקראת  התואר השני מציעים מגוון כלים לאוכלוסייה שמבקשת להתמחות בנושאים יישומיים, סביבתיים, תכנוניים וארץ ישראלים. לתכנית מספר היבטים ראויים לציון:

היבטים תיאורטיים -  היסטוריה והתפתחות של תפיסות עולם בנושאי שימור, תכנון ופיתוח.

היבטים תכנוניים - ישראל כיחידה למחקר; השימור והשתלבותו בתכנון עכשווי.

היבטים סביבתיים-כלכליים  - תמורות בנוף; פרוגרמות לפיתוח, תיירות; תסקירי השפעה על סביבה; קריטריונים וסקר למיון נופים ונכסים ראויים לשימור ולפיתוח.

היבטים משפטיים -  חוקי תכנון, פיקוח-ניטור; רשויות ויחסן לסביבה.

היבטים חברתיים  - יחס אוכלוסיה לשימור נוף ונכס תרבות, מעורבות ציבורית בתהליך קבלת החלטות;

היבטים ישומיים  - כלים לתכנון, לשימור, לפיתוח ולפרשנות נוף.

התכנית מורכבת ממקצועות לימוד שיילמדו בארבעה סמסטרים וישתרעו על פני יומיים בשבוע במשך שנתיים בהם הרצאות; סמינריונים; סיורים וסדנאות מחקר (קמפוסים).

התכנית נועדה לסטודנטים שסיימו תואר ראשון ושתחום עיסוקם קשור בנושאי התכנית. כמו כן היא תואמת צרכים של משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ומשרדים ציבוריים שעובדיהם עוסקים בנושאים אלה.

 

  • מסלול א' (עם תיזה): 14.5 ש"ש במחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה ובמחלקה לגיאוגרפיה כמפורט להלן:

http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N16,-N2013,-N16404

  • על תלמידי מסלול א' להגיש הצעת מחקר לאשור עד סוף שנה א'.מסלול ב' (ללא תיזה):

22 ש"ש במחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה ובמחלקה לגיאוגרפיה, כמפורט להלן:

http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N16,-N2013,-N16504