The Excavations of Khirbet er-Rasm, Israel- דוח חפירה ח' ראסם

Rasm-covercontent.jpg
מחבר
אבי פאוסט, עדי ארליך
תקציר

דוח החפירה של חירבת ראסם (2011)   Oxford: Archaeopress

זהו הדו"ח הסופי על חפירות ח' א-רסם, שהתקיימו מטעם המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה בשנים 1997 - 2003.

ח' א-רסם הוא אתר כפרי השוכן בראש גבעה נישאה, כק"מ מדרום-דרום מערב לתל עזקה ובסמיכות לעמק האלה. באתר התגלו שרידים ממגוון תקופות, אך עיקרו של הממצא הוא מן התקופה ההלניסטית ודומה כי אז התקיים במקום מבנה מרכזי ששטחו הכללי הוא כ 30 על 30 מ', וסביבו מבנים נוספים.

מהממצאים עולה כי המבנה המרכזי נבנה כמרכז של אחוזה בתקופת הברזל, אך העדויות מתקופה זו דלות. לאחר מכן תפקד המבנה כבית אחוזה בראשית התקופה ההלניסטית, ולאחר שנפגע וחלקו קרס הוא שוקם והפך לפונדק ששימש עד חורבן האתר בידי החשמונאים, במהלך כיבוש אדומיאה.

האתר יושב שוב בתקופה הרומית הקדומה, עת התגוררו בו כנראה יהודים, ובסמוך אליו נבנתה נפש בצורת פירמידה. אתרים כפריים לא זכו עד כה לתשומת לב משמעותית במחקר הארכיאולוגי של ארץ-ישראל, וזוהי אחת מהתרומות של דו"ח חפירה זה, המציג את הממצאים השונים שהתגלו באתר כפרי ומנתח אותם. לממצאים השלכות חשובות על הבנתנו את המציאות היישובית בתקופה ההלניסטית באדומיאה ויהודה, את המדיניות החשמונאית כלפי האוכלוסיה הנוכרית, ועוד. 

תאריך עדכון אחרון : 05/12/2022