מררים

MAROR.jpg
פרופ' זהר עמר

 מרורים, תל אביב תשס"ח.

בחיבור זה מוצגות בפני הקורא השיטות השונות לזיהוי מיני המרור כפי שהובאו בפרשנות ובמסורת היהודית לדורותיה וכן על פי מסקנות החוקרים המודרניים.עיקרו של המחקר מתמקד ברשימת מיני הירקות שאדם יוצא בהן ידי חובת מרור בפסח: 'בחזרת ובעֻלשין ובתמכה ובחרחבינה ובמרור' (משנה פסחים ב, ו). החיבור מציג דעות הלכתיות שונות בנוגע למספר מיני  ה'מְרֹרִים', סימני השדה שלהם ומשמעות סדר הופעתם במשנתנו. כמו כן עוסק המחקר בסוגיות שונות הדנות ב'חזרת' - החסה - כגון: המשמעות של איסור אכילת  'תולעים' העשויות להימצא בה מנקודת מבט אקולוגית ורעיונית.  מדובר במחקר בוטני והיסטורי שיש לו השלכות הלכתיות מעשיות.