English שלחו לחבר

פרופ' אהוד ויס

דוא"ל
Ehud.Weiss@biu.ac.il
משרד
בנין פיזיקה (203), חדר 015
שעות קבלה
יום א' 16:00 – 15:00 בתיאום מראש (בדוא"ל)
מחקר

מרצה בכיר במחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן.

פוסט-דוקטורט: המחלקה לאנתרופולוגיה, אוניברסיטת הרווארד.

דוקטורט (בוטניקה ארכיאולוגית): המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר אילן.

תואר שני (ביו- וגיאו-ארכיאולוגיה): המכון לארכיאולוגיה, אוניברסיטת לונדון.

תחומי מחקר והוראה:  1. בוטניקה ארכיאולוגית: חקר הפעילות האנושית באמצעות שרידי צמחים בחפירות ארכיאולוגיות - שחזור מזונו וסביבתו של האדם בעבר, שחזור האקלים הקדום, שחזור החקלאות הקדומה, הבנת יחסי המסחר והכלכלה, ניתוח הריבוד החברתי, טכנולוגיית המזון  ועוד. 2. מוצא צמחי התַרבות וראשית החקלאות: "האבות המייסדים" - הדגנים, הקטניות, צמחי השמן והסיבים שבויתו לראשונה.

מחקרים בולטים בשנים האחרונות:  שחזור השדות, המסחר, והכלכלה החקלאית באשקלון של סוף תקופת הברזל; הכלכלה, הסביבה, טכנולוגיית המזון, ואסטרטגיית הליקוט של תושבי אוהלו II בתקופה האפי-פליאוליתית; ראשית החקלאות - השימוש בדגניים לעומת דגנים לאורך התקופות, תיאוריית "הקשת הרחבה" והשלכותיה הבוטניות, קציר לעומת ליקוט דגנים כמפתח להבנת התחלת החקלאות, ניתוח הממצא הבוטני ככלי להבנת התבנית המרחבית-זמנית של ראשית החקלאות.

פרסומים

תאריך עדכון אחרון : 15/11/2021