פרופ' אייל רגב

דוא"ל
Eyal.Regev@biu.ac.il
משרד
בנין הפקולטה ליהדות 410, חדר 231
שעות קבלה
בתיאום במייל מראש
מחקר

פרופסור מן המניין במחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה.

תחומי התמחות ועניין: היסטוריה וארכיאולוגיה של תקופת הבית השני: מגילות קומראן, נצרות קדומה, ארכיאולוגיה חברתית (קבורה, אומנות, ארכיטקטורה, כלי חרס) פרושים וצדוקים, בית המקדש, החשמונאים והורדוס.

מחקרים בולטים בשנים האחרונות:  הצדוקים והפרושים; קבורה משפחה וחברה בירושלים בסוף ימי בית שני; כתות קומראן בהשוואה לכתות מודרניות; האידיאולוגיה והארגון החברתי של יושבי האתר בח' קומראן; יחסם של הנוצרים הראשונים למקדש; מדוע צלבו את ישו; זהותו היהודית של הורדוס.

פרסומים

רשימת פרסומים פרופ' איל רגב

 

                                                                                   

Books (as author)                                                                                                             ספרים

 

הצדוקים והלכתם:  על דת וחברה בימי בית שני, יד יצחק בן צבי, ירושלים תשס"ה, 457 עמ'.

 

ארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה והתלמוד. מהכיבוש היווני עד ימי האסלאם, 333 לפנה"ס – 647 לספירה, ירושלים, כרטא, 280 עמ' (עם זאב ספראי).

 

 Sectarianism in Qumran: A Cross-Cultural Perspective, Religion and Society Series 45, Berlin, Walter de Gruyter 2007, 438 pp.

 

The Hasmoneans: Ideology, Archaeology, Identity, Vandenhoeck & Ruprecht, Journal of Ancient Judaism Supplements 10, Göttingen 2013, 313 pp.

 

The Temple in Early Christianity: Experiencing the Sacred, Anchor Yale Bible Reference Library,, Yale University Press 2019, 449 pp.

 

Social Archaeology of Late Second Temple Judaea: From Purity, Burial, and Art, to Qumran, Herod, and Masada, Routledge (forthcoming).

 

 

(עורך) חידושים בחקר מישור החוף, דברי הכנס השנתי השבעה-עשר של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל, רמת גן, תשנ"ז, 123 עמ'.

 

(עורך, עם גבי מזור) ירושלים וארץ-ישראל 10-11, ספר שמעון דר (תשע"ח).

 

            

 

               מאמרים בכתבי עת                                                    Articles in periodicals

 

 A+   'מקוואות טהרה של מעמדות וכיתות בישראל בימי בית שני', קתדרה 79 (ניסן תשנ"ו), עמ' 3-21.

 

   A+    'המחלוקות על אכילת מנחת זבח השלמים ולחמי התודה במגילת 'מקצת מעשי התורה', 'מגילת המקדש' והסכוליון ל'מגילת תענית', תרביץ סה (תשנ"ו), עמ' 375-388.

 

A+    'עוד בעניין מקוואות טהרה של מעמדות וכיתות: על שיטת המחקר והממצא הארכיאולוגי - תגובה', קתדרה 83 (ניסן תשנ"ז), עמ' 169-176.

 

B  'עוונם של כוהני נב על-פי ספר קדמוניות המקרא', בית מקרא קנ"ב (תשנ"ח), עמ' 53-66.

 

A+  'טומאת המקדש ו'יחסי החוץ' של כת קומראן בראשית התקופה החשמונאית', ציון סד, ב (תשנ"ט), עמ' 133-156.

 

B   'חנוכה, סוכות וימי המילואים בספר מקבים ב', בית מקרא מו, חוב' קסו (תשס"א), עמ' 227-243.

 

  A+   'קבורה משפחתית וחוץ-משפחתית בירושלים ובסביבתה בתקופת בית הורדוס', קתדרה  106 (תשס"ג), עמ' 35-60.

 

A  'על דם טומאה והיחס לגוף באסכולות ההלכתיות בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד,  AJS Review 27.1 (2003) החלק העברי, עמ' א-כג.

 

A+    "How Did the Temple Mount Fall to Pompey", Journal of Jewish Studies 48 (1997),           pp. 276-289.

 

A+    "The Sectarian Controversies about the Cereal Offerings", Dead Sea Discoveries               5.1 (1998) pp. 33-56.

 

A     "Josephus on Gibeah: Versions of a Toponym", Jewish Quarterly Review 89 (1999),          pp. 351-359.

 

A+    "Pure Individualism: The Idea of Non-Priestly Purity in Ancient Judaism", Journal           for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 31 (2000), pp.             176-202.

 

B     "The Individualistic Meaning of Jewish Ossuaries: A Socio-Anthropological                       Perspective on Burial Practice", Palestine Exploration Quarterly 133.1 (2001), pp. 39-           49.

 

A   "Priestly Dynamic Holiness and Deuteronomistic Static Holiness", Vetus                           Testamentum  51 (2001), pp. 243-261.

 

B    "The Two Sins of Nob: Biblical Interpretation, an Anti-Priestly Polemic, and a                  Geographical Error in Liber Antiquitatum Biblicarum", Journal for the Study of the                Pseudepigrpha  12.1 (2001), pp. 85-104.

 

 A+'יוסף בן מתתיהו וההלכות של הכיתות בימי בית שני', ציון סד, ד (תשס"ב), עמ' 401-434 (עם דוד נחמן).

B   'בין צדוקים לפרושים: המסורות על השליטה במקדש בתקופת בית הורדוס', ירושלים וארץ-ישראל 1 (תשס"ד), עמ' 5-46.

 

'  Aקדושה דינאמית או קדושה סטטית? לאפיון הקדושה ברבדים הכוהניים ובספר דברים בעקבות שיטת משה ויינפלד', שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום יג (תשס"ג), עמ' 51-74.

 

  A+'על הבדלי התפיסות בין ההלכה הקומראנית והלכות חז"ל: קדושה דינאמית מול קדושה סטטית', תרביץ עב, חוב' א-ב (תשס"ג), עמ' 113-132.

 

 A+ 'ממלכת כוהנים או גוי קדוש? מעמדו של המקדש בנצרות הקדומה'  קתדרה 113 (תשס"ה), עמ' 5-35.

 

  A+'בית המקדש כערש תפילת הקבע בישראל: על גורמים ותהליכים בהתפתחות התפילה בימי בית שני', ציון ע, חוב' א (תשס"ה), עמ' 5-29.

 

A+   'זבחי צדק: הביקור במקדש והבאת קורבן כחוויה דתית במזמורי תהילים', תרביץ עג, ג (תשס"ד), עמ' 365-386.

 

 A+ 'מקדש או משיח? "משפטו" של ישו, המקדש, והמדיניות הרומית', קתדרה 119 (תשס"ו), עמ'

 36-13.

 

A+    "Abominated Temple and A Holy Community: The Formation of the Concepts of                Purity and Impurity in Qumran", Dead Sea Discoveries 10.2 (2003), pp. 243-278.

 

A      “The yahad and the Damascus Covenant: Structure, Organization and Relationship”          Revue de Qumran 21.2 (2003), pp. 233-262.

 

A      “Comparing Sectarian Practice and Organization: The Qumran Sect in Light of the             Regulations of the Shakers, Hutterites, Mennonites and Amish”, Numen 51 (2004), pp.          146-181.

 

B     "Family Burial, Family Structure, and the Urbanization of Herodian Jerusalem",                Palestine Exploration Quarterly 136.2 (2004), pp. 109-131.

 

A+     “Moral Impurity and the Temple in Early Christianity in Light of Qumranic                        Ideology and Ancient Greek Practice” Harvard Theological Review 79.4 (2004), pp.              283-311.

 

A+   "Were the Priests all the Same? Qumranic Halakhah in Comparison with Sadducean           Halakhah", Dead Sea Discoveries 12.2 (2005), pp. 158-188.

 

A+     "The Ritual Baths Near the Temple Mount and the Extra-Purification Before                      Entering the Temple Courts" Israel Exploration Journal 55.2 (2005), pp. 194-204.

 

A       "Ancient Jewish Style: Why were Ossuaries and Southern Oil Lamps Decorated?"

          Levant 38 (2006), pp. 171-186.

 

A      "The Sadducees, the Pharisees and the Sacred: Meaning and Ideology in the                      Halakhic Controversies between the Sadducees and the Pharisees", Review of Rabbinic            Judaism 9 (2006), pp. 126-140.

                                                                                   

     

A+   "Chercher les femmes: Were the yahad Celibates?" Dead Sea Discoveries 15.2                                      (2008), pp. 253-284.

 

A      "Hanukkah and the Temple of the Maccabees: Ritual and Ideology from Judas                                                      Maccabeus to Simon", Jewish Studies Quarterly 15.2 (2008), pp. 87-114.

 

   B   'אומנות, סימבוליזם ומדעי החברה: על משמעותם ותפקודם של עיטורי הגלוסקמות ונרות הדרום', ירושלים וארץ-ישראל 6 (תשס"ח), עמ' 33-57.

 

        A+       "Access Analysis of Kh. Qumran: Reading Spatial Organization and Social                                           Boundaries," Bulletin of the American School of Oriental Research 355 (2009), pp. 85-99.

 

A       "The Archaeology of Sectarianism: Ritual, Resistance and Hierarchy in Kh. Qumran,"                    Revue de Qumran 24/94 (2009), pp. 175-214.

 

          A+        "Temple Concerns and High Priestly Persecutions from Peter to James: Between                                      Narrative and History," New Testament Studies 56.1 (2010), pp. 64-89.

 

  A         "Herod's Jewish Ideology Facing Romanization: On Intermarriage, Ritual Baths                             and Speeches," Jewish Quarterly Review 100.2 (2010), pp. 197-222.

 

A+       "Royal Ideology in the Hasmonaean Palaces in Jericho," Bulletin of the                                                American School of Oriental Research 363 (2011), pp. 45-72.

 

 A+        "Were the Early Christians Sectarians," Journal of Biblical Literature 130.4                                    (2011), pp. 771–793.

 

  A+  'דימויים העצמי של החשמונאים כמנהיגים דתיים', ציון עז, א, (תשע"ב), עמ' 5-30  

 

A+  'חבר היהודים והאידיאולוגיה הפוליטית של החשמונאים', תרביץ פ, חוב' ג (תשע"ב), עמ' 329-346.

 

'האומנם היה מיסיון לגויים בראשית הנצרות? על יראי ה' בספר מעשי השליחים ומקומם של הגויים אצל לוקס,' זמנים, רבעון להיסטוריה 120, עמ' 80-89.

 

   A+     "Inside Herod's Courts: Social Relations and Royal Ideology in the Herodian           Palaces," Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic  and Roman Period  43 (2012), pp. 180-214.

 

 A      "Lennon and Jesus: Secularization and the Transformation of Religion," Studies in                            Religion/Sciences Religieuses 41.4 (2012):534-563.

 

 A+'כמה כתות  מנתה עדת קומראן? על ההבדלים בין היחד, ברית דמשק, האיסיים וחורבת קומראן', קתדרה 148 (תשע"ג), עמ' 7-40.

 

 

A   "The Temple Cult, Romanization, and the Rebels: The Roman Setting for the Rebels' Religious Ideology," Journal of Ancient Judaism 5 (2014): 40-60.

 

A  "The High-Priestly Coins of the Hasmoneans in Comparison to their Hellenistic                                   Counterparts," Israel Numismatic Journal 18 (2011-14): 51-58

  

B  "Prayer Within and Without the Temple from Ancient Judaism to Early Christianity," Henoch: Historical and Textual Studies in Ancient and Medieval Judaism and Christianity 36 (2014): 118-138.

 

C "De joodse wet en gebruiken in de Handelingen der Apostelen: De vorming van de vroegchristelijke identiteit,"  Soteria  32.3 (2015): 16-24 (Dutch).

 

A "Sin, Atonement and Israelite Identity in the Words of the Luminaries in Relation to 1 Enoch's Animal Apocalypse," HUCA 84-85 (2013-14), pp. 1-24.

 

'בני רוח האמת והצדק: כינוייה של 'עדת קומראן' כמאפיינים תיאולוגיים של זהות עצמית', בית מקרא סא, חוב' א (תשע"ו), עמ' 99-125 (עם רוית פרבר).

 

 

"Early Christianity in Light of New Religious Movements," Numen 63 (2016): 483–510.

 

"Washing, Repentance and Atonement in Early Christian Baptism and Qumranic Purification Liturgies," Journal for the Jesus Movement in its Jewish Setting 3 (2016): 33-60.

 

 'מקדש כמעט: דימויי הקהילה למקדש במגילות קומראן ובברית החדשה – ההבדלים והקשרים ביניהם', מגילות יג (תשע"ז), עמ' 197-229.

 

"The Hellenization of the Hasmoneans Revisited: The Archaeological Evidence," Advances in Anthropology  2017,  7: 175-196.  http://www.scirp.org/journal/aa

 

"What Has Been Changed in the Law of Hebrews?" Biblica 98.4 (2017): 582-599.

 

'היהדות של לוקס: בית המקדש כמעצב את זהותם של הנוצרים בסוף המאה הראשונה', ציון פג חוב' א (תשע"ח), עמ' 5-32.

 

"צילם של הצדוקים: הפולמוס עם הצדוקים כגורם מעצב בהגותם ההלכתית של חז"ל", ירושלים וארץ ישראל   10-11, ספר שמעון דר (תשע"ח), עמ' 273-289.

 

 

"The Hasmonean Kings: Jewish or Hellenistic? Biblical Archaeology Review 44.6 (2018) 45-51.

 

"Community as Temple: Revisiting Cultic Metaphors in Qumran and the New Testament," Bulletin for Biblical Research (in press).

 

 

"The King's Baths: Jewish, Greek and Roman Baths in Hasmonean and Herodian Palaces,"  Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins  (in press).

 

'על התורה ועל העבודה: היהדות שהשתנתה באיגרת אל העברים', ציון (בפרסום).

 

 

Articles and Chapters in Books מאמרים ופרקים בקבצים                                                                        

 

 'השימוש בכלי אבן בימי בית שני', בתוך: י' אשל (עורך), מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס השישי, תשנ"ז, עמ' 79-95.

 

 'גביית מעשרות בגבולין על ידי כוהנים צדוקים בתקופה החשמונאית וערב המרד הגדול', דברי הקונגרס העולמי השנים-עשר למדעי היהדות, חטיבה ב, תולדות עם ישראל, ירושלים תש"ס, עמ' 11-19.

 

'מדוע התבצרו אריסטובולוס השני ואלכסנדר בנו במבצר אלכסנדריון-סרטבה', בתוך: י' שוורץ ז' עמר, וע' ציפר (עורכים), ירושלים וארץ-ישראל, ספר אריה קינלדר, תל אביב, עמ' 119-132.

 

 

 'ישו והטומאה  המוסרית: ביקורת ותיקון חברתי בראשית הנצרות', דברי הקונגרס העולמי השלושה-עשר למדעי היהדות, אתר האינטרנט של האיגוד העולמי למדעי היהדות

(www.jewish-studies.org).

 

 "Non-priestly Purity and Its Religious Perspectives According to Historical Sources and Archeological Findings", in: M.J.H.M. Poorthuis and J. Schwartz (eds.), Purity and Holiness: The Heritage of Leviticus (Jewish and Christian Perspectives Series, 2), Leiden, E.J. Brill, 2000, pp. 223-244.

 

"Yose ben Yoezer and the Qumran Sectarians on Purity Laws: Agreement and Controversy", in: J.M. Baumgarten et al. (eds.), The Damascus Document: A Centennial Discovery. Proceedings of the Third International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 4-8 February, 1998, E.J. Brill, Leiden 2000, pp. 95-107.

 

‘The Structure of the Family in Jerusalem in the Herodian Period according to the Archaeological Findings of Burial Cave’ in Y. Eshel (ed.), Judea and Samaria Research Studies, Proceedings of the 12th Annual Meeting, Kedumim-Ariel 2003, pp. 97-116 (Hebrew).

 

“Reconstructing Qumranic and Rabbinic Worldviews: Dynamic Holiness vs. Static Holiness”, in Steven D. Fraade, Aharon Shemesh, and Ruth A. Clements (eds.), Rabbinical Perspectives: Rabbinic Literature and the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the Eighth International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, January 7-9, 2003. Studies on the Texts of the Desert of Judea. (Leiden: Brill 2006), pp. 87-112.

 

"Archaeology and the Mishna’s Halakhic Tradition: The Case of Stone Vessels and Ritual Baths", in Alan Avery-Peck and Jacob Neusner (eds.), The Mishnah in Contemporary Perspective, Part Two (Leiden: Brill, 2006), pp. 136-152. 

 

“Temple and Righteousness in Qumran and Early Christianity: Tracing the Social Differences between the Two Movements”, in Daniel R. Schwartz and Ruth A. Clements (eds.), Text, Thought, and Practice in Qumran and Early Christianity. Proceedings of the Ninth International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, January 11-13, 2004. Studies on the Texts of the Desert of Judah. (Leiden: Brill 2009), pp. 87-112.

 

"From Enoch to John the Essene: An Analysis of Sects Development in 1 Enoch, Jubilees and the Essenes", in: E. Chazon, B. Haplern-Amaru, and R. Clements (eds.), New Perspectives on Old Texts, STDJ 88, Leiden: Brill, 2010, pp. 67-93.

 

'הרקע הנסיבות וההשלכות לעלייתם של הכהנים מבית פיאבי ובית ביתוס', בתוך: א' פאוסט וא' ברוך (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, דברי הכנס השלישי, רמת גן תשנ"ח, עמ' 53-43.

 

'מצור פומפיוס על הר הבית וההלכה הצדוקית האוסרת  מלחמה בשבת: פרק בהיסטוריוגרפיה הלניסטית ובהלכה בתקופה החשמונאית', בתוך:  א' פאוסט וא' ברוך (עורכים), חידושים בחקר ירושלים, דברי הכנס השביעי, רמת גן תשס"ב, עמ' 111-127.

 

 'ישו בירושלים: האם ישו היה בעד או נגד בית המקדש', חידושים בחקר ירושלים, ח (תשס"ג), עמ'  43-48.

 

 'למה שימשו מקוואות הר הבית? על טהרה ודעה קדומה', חידושים בחקר ירושלים, יב (תשס"ז), עמ' 67-72.

 

 "The Temple Mount Ritual Bath and the Temple Cult: A Reply to Yonathan Adler," E. Baruch et al. (eds.), New Studies in Jerusalem 13 (2007), pp. 9*-16*.

 

 "Atonement and Sectarianism in Qumran:  Defining A Sectarian World-View in Moral and Halakhic Systems", in David Chalcraft (ed.), Sectarianism in Early Judaism, Equinox: London 2007, pp. 180-204.

 

 "Jubilees, Qumran, and the Essenes," in G. Boccaccini and G. Ibba (eds.), Enoch and the Mosaic Torah: The Evidence of Jubilees, Grand Rapids and Cambridge: Eerdmans, 2009, pp. 426-440.

 

 "Wealth and Sectarianism: Comparing Qumranic and Early Christian Social Approaches," in F. Garcia Martinez (ed,), Echoes from the Caves: Qumran and the New Testament (STDJ 85), Leiden: Brill, 2009, pp. 211-230.

 

 "The Temple in Mark: A Case Study about the Early Christian Attitude toward the Temple," in D. Jaffé (ed.), Studies in Rabbinic Judaism and Early Christianity. Text and Context, Ancient Judaism and Early Christianity Series 74, Leiden; Brill 2010, pp. 139-159.

 

 "Between Two Sects: Differentiating the Yahad and the Damascus Covenant," in C. Hempel (ed.), The Dead Sea Scrolls: Text and Context, STDJ 90, Leiden: Brill 2010, pp. 431-449.

 

 "Josephus, the Temple, and the Jewish War," in J. Pastor, P. Stern, and M. Mor (eds.), Flavius Josephus: Interpretation and History, Supplements to the Journal for the Study of Judaism 146, Brill 2011, pp. 279-293.

 

 "From Qumran to Alexandria and Rome: Qumranic Halakhah in Josephus and Philo," in A.I. Baumgarten, H. Eshel, R. Katzoff, and S. Tzoref (eds.), Halakha in Light of Epigraphy, (Journal for Ancient Judaism Supplement 3; Götingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2011, pp. 43-63.

 

"What Kind of Sect was the Yahad? A Comparative Approach," in A. Roitman L.H. Schiffman, and S.Tzoref (eds.), The Dead Sea Scrolls and Contemporary Culture. Proceedings of the International Conference held at the Israel Museum, Jerusalem (July 6–8, 2008), STDJ 93, Brill, 2011, pp. 41-58.

 

 'הקבורה בגלוסקמות והאינדיבידואליזם בחברה הירושלמית בסוף ימי בית שני', חידושים בחקר ירושלים יז (תשע"ב), עמ' 239-252.

 

 "The Gradual Conversion of Gentiles in Acts and Luke's Paradox of the Gentile Mission," in F. Avemarie and K-.P. Adam (eds.), Law and Narrative in the Bible and in Neighbouring Ancient Cultures, Tübingen Mohr-Siebeck, 2012, pp. 349-371.

 

 "The Trial of Jesus and the Temple: Sadducean and Roman Perspectives," in B. Chilton, A. Donne, and J. Neusner (eds.), Soundings in the Religion of Jesus, Minneapolis: Fortress, 2012, pp. 97-107, 218-224.

 

'הורדוס שלא הכרנו: מקוואות, חברה ופוליטיקה בארמונות הורדוס', חידושים בחקר ירושלים יח (תשע"ג), עמ' 82-101.

 

Flourishing before the Crisis: Mapping Judaean Society in the First Century CE," Jews and Christians in the First and Second Centuries: How to Write Their History, ed. P. Tomson and J. Schwartz, CRINT 13 Brill, 2014, pp. 52-69.

 

'שגשוג שהביא לחורבן: החברה היהודית בירושלים ערב המרד הגדול', חידושים בחקר ירושלים יט (תשע"ד), עמ' 179-199.

 

"Jewish Legal Practice and Piety in the Acts of the Apostles: Apologetics or Identity Marker?," in Religious Stories in Transformation: Conflict, Revision and Reception, eds. A. Hautman et al., Jewish and Christian Perspectives series, Brill 2016, pp. 126-143.

 

'ככה בונים עם: כיצד החשמונאים עיצבו את הזהות הקולקטיבית של היהודים', חידושים בחקר ירושלים כב (תשע"ז), עמ'  207-237.

 

'ירושלים במגילות קומראן', בתוך: א' פאוסט ואחרים (עורכים), ירושלים: מראשיתה ועד לכיבוש העותומאני, רמת גן תשע"ז, עמ' 139-143.

 

'ירושלים בברית החדשה', בתוך: א' פאוסט ואחרים (עורכים), ירושלים: מראשיתה ועד לכיבוש העותומאני, רמת גן תשע"ז,  עמ' 145-158 (עם יהושע שוורץ).

 

"The Ram and Qumran: The Eschatological Character of the Ram in the Animal Apocalypse (1 En 90:10-13)," The Apocalypse and the Sage: Assessing the Contribution of John J. Collins to the Study of Apocalypticism, JSJ Supplement series eds. S.W. Crawford and C. Wassen (Leiden: Brill 2018), 181-195.

 

 

 

 

 

ACCEPTED FOR PUBLICATION                                                      לפרסום  מאמרים שהתקבלו

 

 

 'ישו ירושלים והמקדש: גיאוגרפיה היסטורית ותפיסות דתיות בראשית הנצרות', בתוך ר' רייך וי' שוורץ (עורכים), תולדות ירושלים: תקופת בית שני, יד יצחק בן צבי, 26 עמ' (עם יהושע שוורץ).

 

 

 

     ערכים באנציקלופדיות (רשימה חלקית)

 

 "Sadducees", New Interpreters Bible Dictionary, K.D. Sakenfeld (ed.), Abington Press 2009, Vol. 5, pp. 32-36.

 

 "Boethusians," in J.J. Collins and D.C. Harlow (eds.), The Eerdmans Dictionary of Early Judaism (Grand Rapids: Michigan: Eerdmans 2010), pp. 445-447.

    

 

           Non-refereed publications     מאמרים לא שפיטים (רשימה חלקית)                                         

 

'עמדת הצדוקים והאיסיים ביחס לעירוב חצרות בשבת', מעוף ומעשה 6 (תש"ס), עמ' 201-183.

 

 'לאן נעלמו הכוהנים? ראשיתה של יהדות חז"ל: התפתחותן של תפיסות קדושת האל והתקדשות האדם', דעות 12 (טבת תשס"ב), עמ' 26-29.

 

 

 

     ביקורות ספרים (רשימה חלקית)                            Reviews of Books in periodicals

 

 The Courtyards of the House of the Lord: Studies on the Temple Scroll,  by Lawrence H. Schiffman. Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 41 (2010), p. 427.

 

From Qumran to the Yaḥad: A New Paradigm of Textual Development for the Community Rule, by Alison Schofield, Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 41 (2010), p. 430

 

 

  חסידות וחסידים בימי בית שני. ביקורת על מ' בן שלום, חסידות וחסידים בימי בית שני ובתקופת המשנה, קתדרה 133 (תש"ע), עמ' 145-148.

 

 מדרש המקרא בברית החדשה. ביקורת על Serge Ruzer, Mapping the New Testament. Early Christian Writings as a Witness for Jewish Biblical Exegesis,  ציון עה (תש"ע), עמ' 509-513.

 

 

 

 

 

3.  הרצאות בכנסים מדעיים PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC CONFERENCES

עד לדרגה האחרונה:

 

1. 'השימוש בכלי אבן בימי בית שני', מחקרי יהודה ושומרון, הכנס השישי (24.3.96).

           

2. 'עירוב חצרות ויחסי השכנות בים פרושים צדוקים ואיסיים בירושלים', העיר הרומית בארץ-ישראל, הכנס השנתי הששה-עשר של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל, אוניברסיטת בר-אילן (15.5.96).

           

3. 'מקוואות טהרה של מעמדות וכיתות', מקוואות בימי בית שני - מחקרים חדשים, ערב עיון במסגרת המרכז לחקר ארץ-ישראל ויישובה של יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה העברית (25.6.97).

           

4. 'גביית מעשרות בגבולין על ידי כוהנים בתקופה החשמונאית וערב המרד הגדול', הקונגרס העולמי השנים-עשר למדעי היהדות (30.7.97).

 

5. 'הרקע, וההשלכות לעלייתם של הכהנים מבתי פיאבי וביתוס', חידושים בחקר ירושלים (11.12.97).

           

6. ‘Yose ben Yoezer  and the Qumran Sectarians on Purity Laws: Agreement, Controversy and Encounter’, The Damascus Document: A Centennial Discovery, The Third Orion International Symposium (8.2.98).

 

7. Purity of Ordinary Food in the Second Temple Period: Developments Based on Historical Sources and Archaeological Findings‘, Purity and Holiness, An international conference of the Relatie Jodendom Christendom (Catholic Theological University of Utrecht) & Bar Ilan University (29.6.98).

 

 

8. 'חנוכה, סוכות וימי המילואים: לגלגוליו המסתוריים של מועד', דת פולחן וליטורגיקה בארץ-ישראל, כנס מסגרת המרכז לחקר ארץ-ישראל ויישובה של יד יצחק בן צבי ואוניברסיטת בר אילן (7.3.2000).

 

9. 'מדוע קברו בגלוסקמות בתקופת בית הורדוס', הקונגרס הארכיאולוגי העשרים ושישה (16.4.2000).

 

10. ‘The Social Implication of the Qumranic Concept of Moral Impurity’, The Concept of Purity in Second Temple Judaism: Variant Perspectives and their Religious and Sociological Implications. Center for the Study of World Religions, Harvard University (8.12.2000).

 

11. 'ישו והטומאה המוסרית: אפולוגטיקה או ביקורת חברתית', הקונגרס העולמי השלושה-עשר למדעי היהדות (14.8.01).

 

12. 'מצור פומפיוס על הר הבית והימנעותם של הצדוקים מלחימה בשבת', חידושים בחקר ירושלים, הכנס השביעי (6.12.01).

 

 13. 'מבנה המשפחה בירושלים בימי בית הורדוס על-פי ממצאי הקבורה', מחקרי יהודה ושומרון, הכנס ה-12 (25.4.02).

 

14. 'אמנות יהודית עממית בתקופת בית שני  כתופעה חברתית', לצייר את המלים: המילולי והחזותי באמנות היהודית יום עיון לציון עשור למסלול  לאמנות יהודית, אוניברסיטת בר-אילן (22.5.02).

 

15. 'פילון האלכסנדרוני ויהדות ארץ-ישראל: שני היבטים חדשים', מצרים והעולם הים תיכוני לאורך הדורות (4.6.02).

 

16. 'ישו בירושלים: האם ישו היה בעד או נגד בית המקדש?', חידושים בחקר ירושלים, הכנס השנתי השמיני של מרכז איגנבורג רנרט ללימודי ירושלים (26.12.02).

 

17. ‘Reconstructing Qumranic and Rabbinic Halakhic Worldviews: Dynamic Holiness vs. Static Holiness’, Rabbinical Perspectives: Rabbinic Literature and the Dead Sea Scrolls, the Eight International Symposium of the Orion Center (8.1.2003).

 

18. 'המשפחה הירושלמית על-פי ממצאי הקבורה מתקופת בית הורדוס', הקונגרס הארכיאולוגי ה-29 (14.4.2003).

 

19. 'והיו לבשר אחד? ישו ופאולוס על נישואין, גירושין ורווקות', נשים בארץ-ישראל, מבט בין-דתי, אתנוגרפי ותרבותי (13.5.2003) 

 

20. 'עיטורי הגלוסקמות והנרות מן התקופה הרומית – משמעותם ותיפקודם', אמנות והיסטוריה, הכנס השנתי ה-27 להיסטוריה (23.6.03).

 

21. "Sectarian Practice and Organization in Qumran in Light of the Regulations of the Shakers, Hutterites, Mennonites and Amish", New Horizons in the Comparative Study of Religion, American Academy of Religion 2003 Annual Meeting (25.11.03).

 

22. The yahad and the Damascus Covenant: Structure, Organization and Relationship”, Qumran section, Society of Biblical Literature 2003 Annual Meeting (23.11.03).

 

23. 'צילם של הצדוקים: הפולמוס עם הצדוקים כגורם מעצב בהגותם ההלכתית של חז"ל', הפולמוס: משמעותו ומקורו כגורם מעצב במחשבת חז"ל, בית מורשה בירושלים, המכון לחקר מחשבת חז"ל, הכנס השנתי השישי (23.12.03).

 

24. "Temple and Righteousness in Qumran and Early Christianity: Tracing the Social Differences between the Two Movements”, Text, Thought, and Practice in Qumran and Eearly Christianity. The Ninth International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature (12.1.04).

 

25. "The Development of the Sectarian Ethos: Halakhah and Moral Order and Social Order in Qumran" Sectarianism in Early Judaism, SBL International Meeting 2004, Groningen (28.7.04).    

 

26. "The Sadducees and the Sacred", Negotiating Holiness in Late Antiquity, The 36th Conference of the Association for Jewish Studies (20.12.04).

 

27. Respondent (to S.J.D. Cohen and D.J. Biale), The Blood of the Covenant: History and Ideology, The 36th Conference of the Association for Jewish Studies (20.12.04).

 

28. "From Enoch to John the Essene: An Analysis of a Sect Development of Development", New Perspectives on Old Texts, The Tenth International Symposium of the Orion Center of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature    (9.1.05). 

 

29.  "מדוע נרדפו הנוצרים הראשונים? על כוהנים גדולים צדוקים, בית המקדש וראשית הנצרות", חברה, הנהגה ותרבות בישראל בימי הבית השני, המשנה והתלמוד, מחווה לד"ר רפאל ינקלביץ (30.5.05).

 

30. "האידיאולוגיה היהודית-רומית של הורדוס: על נאומים וממצא ארכיאולוגי", הקונגרס העולמי ה-14 למדעי היהדות (4.8.05).

 

31. "Archaeology without Scrolls? Sectarianism, Resistance and "Sacrifices" in Kh. Qumran", Theoretical and Anthropological Approaches to Near Eastern and Eastern Mediterranean Art and Archaeology I Section, American School of Oriental Research 2005 Annual Meeting, Philadelphia (18.11.05).

 

32. "Decoration, Style and Individualism in Roman Judea" Social Scientific Studies of the Second Temple Period Section, Society of Biblical Literature 2005 Annual Meeting, Philadelphia (20.11.05).

 

33. "Zealot/Anti-Zealot Ideology and Postmodern History: Reading Josephus' Discourse", International Josephus Colloquium: Making History – Josephus and Historical Method (5.7.2006).

 

34. 'למה שימשו מקוואות הר הבית? על טהרה ודעה קדומה', חידושים בחקר ירושלים, הכנס השנים-עשר (28.12.06).

 

35.  "Jubilees, the Essenes, and Qumran", The Fourth Enoch Seminar, ENOCH AND THE MOSAIC TORAH: THE EVIDENCE OF JUBILEES (Camaldoli, 12.7.07).

 

36. "Between Two Sects: Relating the Yahad and the Damascus Covenant," The Dead Sea Scrolls. Texts and Context, University of Birmingham (30.10.07).

 

37. "The Archaeology of Sectarianism: A Socio-Anthropological Analysis of Kh. Qumran," Theoretical and Anthropological Approaches to Near Eastern and East Mediterranean Art and Archaeology I, ASOR Annual Meeting, San Diego (16.11.07)

 

38. "Sectarianism in Qumran: A Comparative Approach", Qumran Section, SBL Annual Meeting, San Diego (19.11.07).

 

39. "Wealth and Sectarianism: Comparing Qumranic and Early Christian Social Approaches," Expert Meeting, Qumran and the New Testament, Catholic University of Leuven (5.12.07).

 

40. "מקוואות הר הבית – מבט מחודש", חידושים בחקר ירושלים, הכנס ה-13 (8.11.07).

 

41. "Qumranic Halakhah in Josephus and Philo," Halakha in Light of Epigraphy, The Jeselsohn Epigraphic Center of Jewish History, Bar-Ilan University (May 29, 2008).

 

לאחר הדרגה האחרונה:

 

42. "Cherchez la Femme: The Presence of Women at Qumran" The Dead Sea Scrolls and Contemporary Culture: Celebrating 60 Years of Discovery, The Israel Museum, Jerusalem (6.7.08).

 

 

43. "What Kind of Sect was the Yahad? A Comparative Approach," The Dead Sea Scrolls and Contemporary Culture: Celebrating 60 Years of Discovery, The Israel Museum, Jerusalem (7.7.08).

 

44. "נשים בקומראן ושאלת זהות ה-"יחד" עם כת האיסיים", עיונים היסטוריים בחקר החברה והנהגתה בישראל בימי הבית השני המשנה והתלמוד, המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-אילן (8.12.08).

 

45. "האם ניתן לזהות כת בארכיאולוגיה – ניתוח ארכיטקטוני וקראמי של ח' קומראן", הקונגרס הארכיאולוגי ה-35, ירושלים (2.4.09).

 

46. "ישו ההיסטורי: חכם או נביא משיחי? על המפנה בהבנת המסר של ישו", החיפוש אחר ישו ההיסטורי, האוניברסיטה הפתוחה (14.5.09).

 

47. "כמה כיתות היו ב(מגילות) קומראן" הקונגרס העולמי ה-15 למדעי היהדות, מגילות מדבר יהודה ב (3.8.09).

ET: "How Many Sects Were in (the Scrolls of) Qumran? The Fifteen World Congress of Jewish Studies, Jerusalem (3.8.09).

 

48. "Gradual Conversion of Gentiles in Acts: Uncovering Luke's Paradox of the Gentile Mission," Abstract Law and Narrative in the Bible and Neighbouring Ancient Cultures, Philipps Universität, Marburg, Germany (8.9.09).

 

49. "Royal Ideology in the Hasmonean Palaces in Jericho," Theoretical and Anthropological Approaches to Near Eastern and East Mediterranean Art and Archaeology II, ASOR Annual Meeting, New Orleans (19.11.09).

 

50. "Were the Early Christians Sectarians?", SBL Social Scientific Criticism of the New Testament Section, SBL Annual Meeting, New Orleans (23.11.09).

 

51. "אידיאולוגיה מלכותית בארכיטקטורה של ארמונות החשמונאים ביריחו", הקונגרס הארכיאולוגי ה-37 בישראל (14.4.11).

 

52. "כמה קבוצות היו בעדת קומראן? על ההבדלים בין המגילות, ח' קומראן והאיסיים", הכנס השתי ה-31 של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה לזכרו של פרופ' חנן אשל ז"ל (9.6.11).

 

53. " Flourishing before the Crisis: Mapping Judaean Society in the First Century CE," Jews and Christians in the First and Second Centuries, Historiographical Questions, Institutum Iudaicum, CRINT, University of Brussels (5.9.2011).

 

54. "The Coins of the Hasmoneans: Hellenistic Symbols – Jewish Messages." Cultural Heritage Management: Methods, Practices, and Case Studies. American School of Oriental Research Annual Meeting, San Francisco (18.11.2011)

 

55. "Royal Space and 'National' Ideology: the Hasmonean Palaces in Jericho." Space, Place and Lived Evidence in Antiquity. Society of Biblical Literature Annual Meeting, San Francisco (20.11.2011).

 

"דברי המאורות: חטא, כפרה וזהות עצמית וקולקטיבית", הקונגרס העולמי ה-16 למדעי היהדות (28.7.2013).

 

"Stories of Jewish Piety in the Acts of the Apostles" Their Meaning and Intention," Stories and Tradition in Transformation. A Neglected domain of interaction between Religions. Protestant University of Amsterdam and Tilburg University, Amsterdam (1.6.2015)

 

הרצאה בכנס חידושים בחקר שפלת יהודה, "בין יהודים לאדומים: החשמונאים, הורדוס וייהוד איזור השפלה" (7.5.2015).

 

"Social Individualism in First Century Judaea: The Archaeological Evidence," Theoretical and Anthropological Approaches to the Near East I, ASOR annual meeting, Atlanta (20.11.15).

 

"Early Christian in Light of New Religious Movements" Social Scientific Criticism of the New Testament, SBL Annual Meeting, Atlanta (22.11.15).

 

"Early Christian Baptism in Light of Qumranic Purification Liturgies: From Washing to Atonement," Blood and Early Jewish Christian Relations, SBL Annual Meeting, Atlanta (23.11.15).

 

"החשמונאים במציאות ובעיני חז"ל; חז"ל והמציאות בעיני זאב ספראי", הכנס המחלקתי ה-36 של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה לכבוד פרופ' זאב ספראי עם פרישתו מהוראה במחלקה (10.3.16).

 

האם היו  נשים בחורבת קומראן? על קברים ומגילות", המדבר של העיר הקדושה, בי"ס שדה כפר עציון (31.3.16).

 

'ככה בונים עם: כיצד החשמונאים עיצבו את הזהות היהודי הקולקטיבית של היהודים', חידושים בחקר ירושלים, הכנס ה-22 (26.1.17).

 

'הנצרות הקדומה כקאלט לאור חקר הדתות החדשות', המאה הנוצרית הראשונה, הקונגרס העולמי ה- 17  למדעי היהדות (6.8.17).

 

"Jewish Purity and Greco-Roman Pleasure: Hot Baths and the Ritual Baths from the Hasmoneans to Herod,"Bath and Bathing Section, ASOR annual meeting, Boston (17.11.16).

"The Temple's Role in Luke-Acts: Perspectives from Ritual Studies," Book of Acts section, SBL annual meeting, Boston (19.11.17).

 

"Hebrews' Priestly Christology and the Understanding of the Death of Jesus: Taking the Temple Cult Seriously," Hebrews section, SBL annual meeting, Boston (19.11.17).

 

"The Temple's Role in Luke-Acts: Perspectives from Ritual Studies," Early Jewish Christian Relations section, SBL annual meeting, Boston (19.11.17).

 

"Why the Early Christians Cared about the Temple: New Testament Perspectives Before and After 70 CE," Contextualizing Jewish Temples, Bar-Ilan University (8.5.18)

"A Sense of Place and the Jewish Temple: From the Book of Psalms to the Temple Scroll," Jerusalem and other holy places as foci of multireligious and ideological confrontation, The Schechter Institute of Jewish Studies (15.5.18)

 

“The Wilderness, Damascus and the Land: The Notion of Place in Sectarian

Community Building” The Dead Sea Scrolls at Seventy: “Clear a Path in the Wilderness” The Sixteenth International Orion Symposium, The Hebrew University (30.4.18)

 

ה'זהות היהודית במדינת החשמונאים', ללמוד ארץ: מורשת זהות לאומיות בסימן שנת השבעים למדינת ישראל, אוניברסיטת בר-אילן (26.4.18).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 13/07/2022