תואר שני

תכנית לימוד לתואר שני:

במחלקה קיימות שתי תכניות לימודים אחת לתואר שני:

1. תכנית לימודי ארץ ישראל 

2. אשכול ייעודי

תאר שני בלימודי ארץ ישראל:

מטרת הלימודים היא להביא את התלמיד לידע מעמיק בלימודי ארץ ישראל באחת מן התקופות ההיסטוריות, לאפשר לתלמיד להתמודד בצורה ביקורתית עם המקורות ההיסטוריים והארכיאולוגיים, להקנות אמצעי חשיבה, בקרה ושיטות עבודה למחקר ועשייה בתחום לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, ולכתיבת עבודת מחקר.

 מסלולי הלימוד -  מסלול א' (עם תיזה), מסלול ב' (ללא תיזה), או במסלול ג' (מסלול מיוחד למורים, מורי דרך, מורי של"ח ובעלי תעודת תו תקן, ללא תיזה). ניתן לפרוס את לימודי התואר השני במשך שנתיים או לרכזם בשנה אחת (במידה ואין צורך בקורסי השלמה כדי להתקבל ללימודי התואר השני).

תנאי קבלה - יתקבלו ללימודי תואר שני בוגרי תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. במסלול עם תיזה נדרש ממוצע של 80 ומעלה בתואר ראשון. במסלול ללא תיזה נדרש ציון של 76 ומעלה. כן יתקבלו בוגרי מחלקות במקצועות אחרים אשר יחויבו בהשלמות ע"י ראש המחלקה. השלמות אלה יילמדו בדרך-כלל במקביל להתחלת לימודי התואר השני.


תכנית הלימודים:

מסלול א' (עם תיזה): 12 ש"ש בתוכנית לימודי ארץ ישראל, כמפורט להלן:

 תואר שני במסלול א' עם תיזה

מסלול ב' (ללא תיזה): 18 ש"ש בתוכנית לימודי ארץ ישראל, כמפורט להלן:

תואר שני ב' ללא תיזה

מסלול ג' (ללא תיזה) מסלול מיוחד למורים, מורי דרך, מורי של"ח  ובעלי תעודת תו תקן:

יתקבלו בוגרי המחלקה ללימודי ארץ-ישראל בעלי תעודת הוראה אקדמית. כמו-כן יתקבלו בוגרי מחלקות במקצועות אחרים שהינם בעלי תעודת הוראה אקדמית. סטודנטים אלה יחוייבו בקורסי השלמה (קורסי הליבה המופיעים בהמשך- 10 ש"ש) ע"פ החלטת ראש המחלקה. ניתן יהיה לפטור מקורסי השלמה מועמדים שלמדו במוסד אקדמי קורסים מקבילים או קורסים שווי ערך לקורסים הנדרשים.

 בעלי תעודת מורי דרך יתקבלו למסלול זה ללא קורסי השלמה.

 בעלי תעודת תו תקן ומורי של"ח יתקבלו למסלול זה וידרשו להשלים 4 ש"ש קורסי השלמה.

 מסלול הלימודים כולל 20 ש"ש מתוכם ניתן לקבל זיכוי של 2 ש"ש בגין ימי הסיורים (סה"כ 18 ש"ש).

 הלימודים כוללים 2 סמינריונים בלבד.

דרישות מוקדמות:

 ציון ממוצע 76 ומעלה בלימודי התואר הראשון.

 תעודת הוראה אקדמית/ תעודת מורה דרך/ תעודת תו תקן/ תעודת מורה של"ח.

 דרישות נוספות לתואר שני:

הדרישות זהות לחובות הכלליות של האוניברסיטה לתואר שני כמפורט בתקנון לתואר שני.

קורסי ליבה (מיועדים להשלמות בלבד)

קורסי יסוד כלליים (סה"כ 2 ש"ש):

16-104 יסודות הגיאוגרפיה הפיזית

16-105 יסודות הגיאומורפולוגיה

 4 מבואות לתקופות השונות (סה"כ 8 ש"ש):

16-120 או 16-130 מבוא בתקופת המקרא

16-140 או 16-151 + 16-152 מבוא בתקופת בית שני

16-312 או  16-643 מבוא בתקופה הצלבנית  או א"י בתקופה המוסלמית הקדומה.                                                                     

16-107 מבוא בעת החדשה

הקורסים ירוכזו בדרך כלל בשני ימים בשבוע, כך שניתן יהיה לסיים את התואר בשנה או שנתיים, ועם זאת להמשיך בעבודה סדירה בבית הספר.

במסלול זה מחוייבים ב-  20 ש"ש במחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה כמפורט להלן: 

תואר שני, מסלול מורים, מורי דרך - ללא תזה

לימודי ארץ ישראל, המגמה "שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות"

מגמת לימודים חדשה לתואר שני משותפת לשתי מחלקות: המחלקה לגאוגרפיה וסביבה והמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס)

ראש התחום – פרופ' עירית עמית-כהן

לימודי המסלול מציעים מגוון כלים לאוכלוסייה שמבקשת להתמחות בנושאים תכנוניים, ערכיים, כלכליים ותרבותיים. היבטים ראויים לציון:

 שטח פתוח, נוף טבעי ומרקמים בנויים – הכרות, ניתוח ותכנון, תיאוריות ומחקר .

 כלכלה - פרוגרמות לפיתוח תיירות; כוחות השוק ויחסם לסביבה ולמרקם.

 משפט - חוקי תכנון, פיקוח-ניטור; תסקירי השפעה על סביבה.

 חברה, היסטוריה ותרבות - יחס אוכלוסיה לשימור נוף ונכס תרבות, מעורבות ציבורית בתהליך קבלת החלטות; כרונולוגיה והיסטוריה של נוף ונכס.

 כלים ישומיים  - כלים לתכנון (תוכנות מחשב), סקר, תיעוד וסטודיו מתמחה, סטאג' והתמחויות נלוות.

מקצועות לימוד יילמדו בארבעה סמסטרים ויהיה ניתן לרכזם ביומיים בשבוע במשך שנתיים, כולל לימודים בשעות אחר הצהריים והערב, ובהם הרצאות; סמינריונים; סיורים וסדנאות מחקר (קמפוסים) – סה"כ 22 שעות שנתיות. (12 שעות שבועיות – מקצועות חובה – ישומיים ותיאורטיים; 10 שעות שבועיות – מקצועות בחירה.)

המגמה נועדה לסטודנטים שסיימו תואר ראשון ושתחום עיסוקם קשור בנושאי התכנית. כמו כן היא תואמת צרכים של משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ומשרדים ציבוריים שעובדיהם עוסקים בנושאים אלה.

מסלול א' (עם תיזה): 14.5 ש"ש במחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה ובמחלקה לגיאוגרפיה כמפורט להלן:

תואר שני בשימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות, מסלול א', עם תזה

על תלמידי מסלול א' להגיש הצעת מחקר לאישור עד סוף שנה א'.

מסלול ב' (ללא תיזה): 22 ש"ש במחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה ובמחלקה לגיאוגרפיה, כמפורט להלן:

תואר שני בשימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות, מסלול ב', ללא תזה

 דרישות נוספות לתלמידי תואר שני:

סמינר מחלקתי -  תלמידי התואר השני חייבים להשתתף בסמינר המחלקתי , במשך שנה אחת  משנות לימודיהם.

סיורים וחפירות ארכיאולוגיות -  תלמידי התואר השני ישתתפו בסיורים הניתנים במסגרת הקורסים בהם הם משתתפים, ובסיורים הנדרשים לצורך מחקרי-שטח שלהם. לשם כך עליהם להיות רשומים לקורס 16-012 במשך כל שנות לימודיהם.

לימודי השלמה - ראש המחלקה רשאי לדרוש מכל סטודנט 4-2 ש"ש השלמה מעבר למכסת השעות הרגילה, בתחומים שבהם זקוק הסטודנט לרקע נוסף.

 דרישות נוספות לתלמידי מסלול א':

לימודי שפה זרה שניה (אשר תקבע יחד עם היועץ והמנחה)-  4 ש"ש.

בחינת גמר - תלמידי המסלול  יעמדו בבחינת גמר בע"פ והגנת התיזה לאחר בדיקתה.

כמו-כן חייב התלמיד בדרישות האוניברסיטה בלימודי אנגלית ויהדות לתואר שני, כמפורט בתקנון האוניברסיטה לתואר שני.

 

2. אשכול ייעודי:

הקניית ידע, התמקצעות וכלים מחקריים למתעניינים בקורסים בתחומי הדעת הנלמדים במחלקה, בדגש על ארכיאולוגיה או טיילות, אולם לא מעוניינים/לא יכולים להירשם לתואר שני מלא. 
מטרת לימודי האשכול הייעודי במחלקה היא להקנות לסטודנטים ידע עדכני וכלי מחקר חדשניים וטכנולוגיים לשם התמקצעות בתחומי הדעת הנלמדים במחלקה בכלל ובארכיאולוגיה והדרכת טיולים בפרט. הקורסים המוצעים באשכול הייעודי יקנו ידע וכלים למעוניינים בהתמקצעות בהדרכת טיולים, על ידי היכרות מעמיקה מזווית מדעית וחדשנית, כולל מבט מהשטח, עם מרחבים ואתרים, ובארכיאולוגיה על גווניה השונים לקראת "תעודת חופר" (המוכרת מטעם רשות העתיקות).

ניתן לבחור בין שני אשכולות:

 1. "בדרך לתעודת חופר" 2. "דרך האתרים"

להרשמה

 

תאריך עדכון אחרון : 20/07/2021