שלחו לחבר

מלגה לסטודנטים שנה א' לתאר ראשון - תנאים ופרטים

המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה מעניקה מלגות לתלמידים חדשים תואר ראשון אשר עומדים בקריטריונים הנדרשים.

 

שם המלגה:      

מלגה לסטודנטים שנה א' לשנה"ל תשפ"ב המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה.

 

סכום המלגה:

1000₪

הקריטריונים:

* כל נרשם חדש לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"ב החל מתאריך 06.06.21 ועד ל-18.10.21. לא יתקבלו בקשות לאחר תאריך זה.  המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לאשר בקשות חריגות לאחר תאריך זה לפי שיקול ראש המחלקה.

אסמכתאות: יש לצרף אישור הרשמה 

אופן הגשת הבקשה למלגה

יש להגיש את הבקשה בטופס המצ"ב לדוא"ל: Israel-Studies.Dept@biu.ac.il

 

מועד קבלת המלגה

שנה"ל תשפ"ב, במהלך סמ' ב'

לתשומת ליבך,  על-פי הנחיות גזברות האוניברסיטה, המלגות מועברות ע"י המחלקה למדור שכר לימוד. מדור שכר לימוד מעביר את יתרת הזכות לטובת חשבון הבנק של הסטודנט רק לאחר ניכוי חובותיו של הסטודנט לאוניברסיטה.

סטודנט שמפסיק את לימודיו במחלקה מכל סיבה שהיא, מלגתו תבוטל.

תאריך עדכון אחרון : 10/06/2021