ירוחם וסביבתה

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לכלל תלמידי המחלקה

פרטי הסיור: 

יציאה ב7:30 מבר אילן - שער רכב

 סיור בירוחם ובסביבותיה

הרשמה לסיור: