סיור שלוליות חורף עם ד"ר משה נתן (יום שישי)

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

7:00 יציאה מבר אילן, שער הרכב

פרטים במערכת המודל של הקורס

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה