ממשית ועובדת - שינוי- תלים מקראיים בנגב המערבי עם ד"ר שון זליג אסטר

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

.

פרטי הסיור: 

מהלך הסיור נבקר באתרים: תל ג'מה, תל שרע, תל הרור, תל שרוחן -

יציאה 7.30 בשער הרכב, בר אילן, איסוף : יד בנימין (בשעה 8*)

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה