מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופת הברונזה והברזל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב', 18-16, 18-20, סמסטר א'

סילבוס

 

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
ספרות עזר: 

ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

     * א. בן-תור (ע.). תשנ"ד. מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופת המקרא: יחידות 9-1. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

* ר. רייך. תשנ"ה. הזמנה לארכיאולוגיה: פרקים בארכיאולוגיה עיונית. תל-אביב: דביר.

 

 

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:  (ניתן לעיין בנוסף לחומר הנקרא)

* ח. כצנשטיין ושות' (עורכים). תשמ"ז. האדריכלות בארץ-ישראל בימי קדם. ירושלים: החברה לחקירת א"י ועתיקותיה.

* A. Mazar. 1990. Archaeology of the Land of the Bible 10,000-586 BCE. New York.

* C. Renfrew & P. Bahn. 1991. Archaeology. London