השד העדתי – יחסים בינעדתיים בחברה הישראלית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
קורס מקוון -סמסטר א' ו- ב' (שנתי)

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
מיקום: 
604/101