עיירות הפיתוח בישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א', 12-14, בניין 410 חדר225 שנתי, גם בשעות 16-14, בניין 410 חדר 226

סילבוס

תואר ראשון / שני, שנים ב-ג

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
מיקום: 
604/101