Ethiopia in Israel- Ethnic Medicine and Traditional Medications of the Ethiopian Community

atifa_publish_ethiopia.jpg
Dikla Danino & Zoar Amar

שנת הוצאה: תשע"ג / 2013- מכון בן צבי

רבים מקהילת יוצאי אתיופיה בישראל עדיין אוחזים במסורת רפואית ייחודית ועתיקה, אם כי תהליכי המודרניזציה מביאים להשתכחותה.

ספר זה מתאר את מאפייני הרפואה האתיופית, סוגי מרפאים שונים ושיטות רפואיות מסורתיות.

עיקרו של הספר מתמקד בתיעוד התרופות המסורתיות שעדיין משתמשים בהן יוצאי אתיופיה בישראל.

זהו פרי מחקר מקיף ראשון בתחומו בארץ ומבוסס על מאות ראיונות עם מידענים בני הקהילה. כמו כן, הוא כולל סקר של עשרות חנויות תבלינים ותרופות הנמצאות ברחבי הארץ, המהוות עדות חיה ופעילה להמשך קיומה של הרפואה האתיופית.

בספר מתוארים כמאה שמות של חומרי מרפא שמקורם מן הצומח, החי והמחצב, תוך ציון שימושם בעבר ובהווה. חלק נוסף מוקדש לתיאור מאכלים ומשקאות השכיחים בקהילה האתיופית.

הספר כתוב בלשון השווה לכל נפש, מלווה בתמונות צבעוניות, בכתיב ובתעתיק הלשונות אמהרית ותגריניה.