קורסים

מספר קורס שם הקורס תואר מרצהסמל מיון
16-0010 אומנות פרהסטורית אחר אלפרסון-אפיל נירה
16-427 מדעים בארכיאולוגיה תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-110 השליטה באש-המהפכה התרבותית הראשונה תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-103 מבוא לפרה היסטוריה של א"י תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-0009 יחסי אדם-חיה בתקופה הפרהיסטורית תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-871 טיפולוגיה וטכנולוגיה של כלי צור אחר אלפרסון-אפיל נירה
16-148 הנגב בתקופת המקרא תואר ראשון אסטר שון זליג
16-0007 איך לדובב אתר: סדנה בהדרכת באתרים מתק' המקרא תואר ראשון אסטר שון זליג
16-006 גיאוגרפיה היסטורית מספרי יהושע ושופטים תואר ראשון אסטר שון זליג
16120 ארץ ישראל בתקופת המקרא תואר ראשון אסטר שון זליג
160036 הפוליס בארץ ישראל תואר ראשון אקר אבנר
16-215 א"י בתקופת המשנה והתלמוד תואר ראשון אקר אבנר
16-0029 כלי חרס בא"י בתקופה-ההלינסטית, רומית וביזנטית תואר ראשון אקר אבנר
16-533 "ארכיאולוגיה כהרפתקאה"-תולדות הארכיאולוגיה בא"י וסביבותיה תואר ראשון אקר אבנר
16-299 הגליל בתקופות ההלניסטית, רומית וביזנטית אחר אקר אבנר
16-651 עיונים בארכיאולוגיה קלאסית תואר ראשון אקר אבנר
16889 מבוא לארכיאולוגיה של מצרים העתיקה אחר אריה ערן
16-0011 הארכיאולוגיה של התקופה הפרסית בארץ-ישראל תואר ראשון אריה ערן
16-862 ארץ ישראל בתקופה המונגולית תואר ראשון ארנון מרום נעמה
16-499 בני אדם הקימוה - ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים תואר ראשון ארנון מרום נעמה
16-293 חיי יום יום ומקורות חז"ל לאור כתובות ותעודות מימי הבית השני תואר ראשון אשל אסתר
16-052 כהנים וכהונה בימי הבית השני-ספרות וראליה תואר ראשון אשל אסתר
16-545 בית המגורים אחר ברוך אייל
16-0034 שומרון והשומרונים בת' ההלניסטית ,רומית וביזנטית תואר ראשון ברוך אייל
16-461 עלייתה ושקיעתה של יפו בעת החדשה תואר ראשון גורן תמיר
16-0020 הסכסוך היהודי-ערבי תואר ראשון גורן תמיר
16-0015 אוכלוסיית ארץ-ישראל: מיעוטים, דתות ועדות תואר ראשון גורן תמיר
160017 מעבר לנהר-ארכיאולוגיה של אתרי עבר הירדן בתקפת הברונזה והברזל תואר ראשון דגן עמית
160021 נשים בארכיאולוגיה-השתקפות מגדרית בממצא הארכיאולוגי תואר ראשון דגן עמית
16-189 "משחקי הכס"-ישראל, יהודהופלשת תחת השפעת הארכמים והאימפירה האשורית תואר ראשון דגן עמית
16-318 האיובים תואר ראשון דרורי יוסף
16-176 תרומת הערבים הגיאוגרפיים תואר ראשון דרורי יוסף
16-526 צמחים בשירות האדם, חלק א' תואר ראשון ויס אהוד
16-529 צמחים בשירות האדם חלק ב תואר ראשון ויס אהוד
16-507 ראשית החקלאות בצמחים תואר ראשון ויס אהוד
16-260 בוטניקה ארכיאולגית תואר ראשון ויס אהוד
16-284 בוטניקה ארכיאולוגית-מעבדה אחר ויס אהוד
16-151- מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית הקדומה תואר ראשון זיסו בועז
16-249 יסודות הסקר אחר זיסו בועז
16-152 מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופה הרומית המאוחרת הביזנטית תואר ראשון זיסו בועז