מהו המדבר בספר עכו, הנזכר במסכת בבא קמא ?

תאריך: 

======================================================================

שאלה: 

הגמרא במסכת בבא קמא דף ע"ט ע"ב, מדברת על מדבר בספר עכו ?

איזה מדבר יש שם ? (האם בגלל שפך נחל הנעמן  נוצר שם איזור ביצות לא פורה הראוי לשם מדבר , האמנם ?)

 

יצחק

======================================================================= 

 התשובה:

פרופ' יהושע שוורץ משיב:

 

המונח מופיע רק כאן ולא במקור ארצישראלי. אין לזה משמעות ואני לא הייתי מחפש לזהות.סביר שיש כאן או טעות של הבבלי או שיבוש כלשהו. או ההתייחסות לעכו על-ידי הבבלי היא היות שהיא בספר של א"י על-פי ברייתא דתחומין. כדאי לבדוק כתבי יד המקובלים לבבלי נזיקים.משמעות המלה מדבר היא wilderness, מקום שומם.
 
 
 

 

בברכה, 

פרופ' יהושע שוורץ

המחלקה ללמודי א"י וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס), אוניברסיטת בר אילן