Zionism and Free Enterprise

0120711_9783110288063_Cover_Amit1.jpg
עירית עמית כהן
הספר 'Zionism and Free Enterprise' יצא לאור החודש, נובמבר 2012, בהוצאת ספרים בגרמניה DE GRUYTER המתמחה בפרסום ספרות מחקרית. ההוצאה שתפה פעולה עם הוצאת הספרים המחקרית מאגנס שליד האוניברסיטה העברית בירושלים.

מטרת הספר באנגלית משולשת: האחת, ליצור מודעות ערכית לשרידי מפעל הפרדסנות משנות העשרים, השלושים והארבעים ולעודד את שימורם. השנייה – לחשוף תופעה כלכלית לא מוכרת, שעניינה תפיסה כלכלית ופעילות יזומה של משקיעים בארץ ישראל שבחרו להשקיע בה בגלל הפוטנציאל הכלכלי שלה, כך האמינו, עם גילוי התאמת תנאיה הפיסיים לפיתוח ענף הפרדסנות. המשקיעים, לא התיישבו בארץ, והוסיפו להרחיב השקעותיהם ומפעליהם במקומות שונים בעולם. השלישית: לקרב את אלה שלא מכירים את הנוף הישראלי ותולדותיו למרחב זה, אולי יתעניינו ויתעמקו בו ולא יתפסו לאמירות לא מבוססות.

ואכן, הסוגיה המרכזית איתה מתמודד הספר, מלבד תפקידם הערכי של השרידים, דנה בשאלה עד כמה את מפעליהם הכתיבה ציוניותם (ללא התיישבות) או פעילותם למעשה ייצגה תפיסה כלכלית שרווחה באותן שנים במדינות שונות בעולם, ובינם ליזמים אחרים אין הבדל.