אתרים מקדושים בירושלים ומרכז הארץ עם ד"ר קובי כהן-הטב

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

7:30 יציאה מבר אילן, שער הרכב

פרטים נוספים ימסרו בהמשך, אנא להתעדכן

הרשמה לסיור: