בסמינר המחלקתי הקרוב ב-20/6/17. תתקיים הרצאתו של ד"ר יחיאל זלינגר "לוד והמרב הכפרי בתקופת בית שני" (רשות העתיקות)

בסמינר המחלקתי הקרוב ב-20/6/17. תתקיים הרצאתו של ד"ר יחיאל זלינגר "לוד והמרב הכפרי בתקופת בית שני" (רשות העתיקות)

/files/lisa/shared/smynr_mkhlqty_20.6.17.pdf