Sectarianism in Qumran: A Cross-Cultural Perspective

Cover.GIF
Eyal Regev

 Walter de Gruyter, Berlin 2007

הספר בוחן את המאפיינים הכיתתיים בקומראן: כפרה, פרישה מן הכלל, משיחיות, יחס למקדש והלכה בכלל, ארגון חברתי, טקסים, מגדר, יחס לכסף ומיסטיקה. נעשה שימוש בתיאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות ונערכת השוואה מקיפה עם כתות מודרניות כגון האמיש, הקוויקרים, הפוריטנים והשייקרס.